Opublikowano 29.12.2023

Czas Past Simple – budowa i zastosowanie

Kategorie:

Nauka angielskiego

Odkryj Past Simple, klucz do opowieści o przeszłości w języku angielskim. Ten fundamentalny czas przeszły jest nie tylko Twoim pierwszym krokiem na szkolnych lekcjach, ale i niezastąpionym narzędziem do wyrażania zdarzeń, które już miały miejsce. Bez jego znajomości, opowiadanie o przeszłości staje się niemożliwe. Z Past Simple, przeszłość ożywa w Twoich słowach – zarówno pisanych, jak i wypowiedzianych. Przekonaj się, jak Past Simple ułatwi Ci opowiadanie historii!

Spis treści

Czas przeszły Past Simple – zastosowanie

Past Simple to czas dotyczący przeszłych wydarzeń, które są już zakończone. W języku polskim również dostrzegamy różnicę pomiędzy zdaniem „Przeczytałem książkę” (czynność dokonana, zakończona) a „Czytałem książkę” (czynność niedokonana). Past Simple używamy przede wszystkim, gdy opisujemy wydarzenia przeszłe, które zostały zakończone i nie mają one wpływu na teraźniejszość.

Dodatkowo Past Simple dotyczy konkretnych wydarzeń z przeszłości podanych w określonych momentach. Na przykład, gdy coś wydarzyło się wczoraj, dwa dni temu, w ubiegłe wakacje itp. W przypadku tego czasu nie jest istotna konkretna chwila ani czas trwania czynności, lecz to, że została ona zakończona.

Kiedy używamy czasu Past Simple?

Gdy opisujemy czynności przeszłe, niemające związku z teraźniejszością, np.:

Dad watched a match yesterday. Tata oglądał wczoraj mecz.
Jest to czynność zakończona, dokonana, bez konotacji z teraźniejszością.

Czasu Past Simple należy używać także podczas opisu nawyków i przyzwyczajeń z przeszłości, np.:

I got up very early at the summer camp. Wstawałem bardzo wcześnie na letnim obozie.
Jest to czynność zakończona, dokonana, mówi o pewnym nawyku na obozie letnim.

Czasu przeszłego używamy też w przypadku zdarzeń przeszłych, mających miejsce dawno temu, gdy nie trzeba podawać konkretnego czasu, np.:

Christopher Columbus discovered America. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.
Zrobił to dawno temu, nie podajemy konkretnej daty, tylko informację, że takie zdarzenie miało miejsce.

Past Simple używany jest także do zadawania pytań dotyczących czasu lub daty z przeszłości. Przykładowo:

What time did you go to school? O której poszedłeś do szkoły?
Pytamy się o czynność przeszłą, zakończoną.

Past Simple to również czas typowy do opowiadania, o tym, co zrobiliśmy lub co miało miejsce kiedyś, np.:

We woke up, ate breakfast and went to school. Wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i poszliśmy do szkoły.

Budowa czasu Past Simple

Znając czas teraźniejszy prosty, czyli Present Simple, łatwiej można opanować czas Past Simple, gdyż reguły tworzenia zdań są bardzo podobne. Najważniejszym czasownikiem, od którego warto zacząć naukę, jest czasownik to be – być.

To be w czasie przeszłym to was lub were, zależnie od osoby i liczby:
I was ja byłem/byłam
you were ty byłeś/byłaś
he was on był
she was ona była
it was to/ono było
we were my byliśmy/byłyśmy
you were wy byliście/byłyście
they were oni byli/one były
Budowa zdań twierdzących w Past Simple

Jeśli znamy odmianę czasownika to be, to możemy stworzyć zdania twierdzące w czasie Past Simple. Aby stworzyć zdanie twierdzące, musimy mieć podmiot, odpowiednią formę czasownika być i resztę zdania. Przykładowo:

Podmiot + was/were + reszta zdania
I was sick two days ago. Byłem chory dwa dni temu.
You were in London. Ty byłaś(eś) w Londynie.
He was handsome. On był przystojny.
You were very noisy. Wy byliście bardzo głośno.
She was a good teacher. Ona była dobrym nauczycielem.
We were at home yesterday. My byliśmy wczoraj w domu.
Past Simple zdania przeczące – jak je zbudować?

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie do was lub were cząstki not oraz reszty zdania. Wygląda to następująco:

Podmiot + wasn’t/weren’t + reszta zdania
She wasn’t a good teacher. Ona nie była dobrym nauczycielem.
We weren’t at home yesterday. My nie byliśmy wczoraj w domu.
Past Simple zdania pytające – jak budować pytania w Past Simple?

W czasie przeszłym prostym zdania pytające tworzone są na zasadzie mechanizmu inwersji. Tworzy się je ze zdań oznajmujących, które należy budować następująco:

Was/Were + podmiot + reszta zdania
Was she a good teacher? Czy ona była dobrym nauczycielem?
Were we at home yesterday? Czy my byliśmy wczoraj w domu?

Po opanowaniu odmiany czasownika być warto przejść do pozostałych czasowników. Tu pojawia się operator did, po którym można rozpoznać, że mamy do czynienia z czynnością przeszłą, zakończoną.

Czasowniki regularne i nieregularne w Past Simple

Czasowniki w języku angielskim występują w formie regularnej i nieregularnej. Czasowniki regularne to te, które otrzymują w formie przeszłej prostej końcówkę ‑ed. Czasowniki nieregularne wymagają nauczenia się ich.

Czasowniki regularne to np.:

 • gotować – cook → cooked;
 • pomagać – help → helped;
 • wysyłać – send → sended.

Zasady tworzenia czasowników regularnych mają kilka wyjątków:

 • Kiedy czasownik zakończony jest na literę -e, np. żyć – live, wówczas dodajemy tylko końcówkę ‑d, nie ‑ed. Zatem czasownik żyć w czasie przeszłym to: lived, nie liveed.
 • Kiedy czasownik zakończony jest na literę ‑y po spółgłosce, np. uczyć się – study, wówczas zmieniamy ‑y na ‑i i dodajemy końcówkę ‑ed. Zatem czasownik uczyć się w czasie przeszłym to: studied, nie studyed.
 • Kiedy czasownik jednosylabowy zakończony jest spółgłoską + samogłoską + spółgłoską, np. zatrzymać – stop, wówczas podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy końcówkę ‑ed. Zatem czasownik zatrzymać w czasie przeszłym to: stopped, nie stoped.

Czasowniki nieregularne mogą występować w wielu formach. Można je grupować według zasad powstania, co ułatwia uczenie się. Podział może wyglądać następująco:

 • Grupa, w której wszystkie formy są takie same, np. kosztować – cost → cost; zranić – hurt → hurt czy opuszczać – quit → quit.
 • Grupa, w której wszystkie formy są zakończone na ‑ought lub ‑aught, np. przynosić – bring → brought czy uczyć (kogoś) – teach → taught.
 • Grupa, w której każdej formie nieregularnej towarzyszy zmiana samogłoski, np. zaczynać – begin → began czy pić – drink → drank.

Znając czasowniki regularne i nieregularne, można przejść do tworzenia zdań. Operator did we wszystkich formach jest taki sam, co znacznie ułatwia naukę. Pojawia się on w pytaniach i przeczeniach.

Zdania oznajmujące – jak je budować?
Podmiot + czasownik w II formie/czasownik z końcówką ‑ed + reszta zdania.
She worked hard last summer. Ona pracowała ciężko w poprzednie lato.
We drank wine yesterday. My piliśmy wino wczoraj.
Zdania przeczące – jak je budować?
Podmiot + did not (w skrócie: didn’t) + czasownik + reszta zdania.
I didn’t visit granny two weeks ago. Nie odwiedziłem babci dwa tygodnie temu.

Uwaga: popularnym błędem jest dokładanie do didn’t czasownika w II formie lub z końcówką ‑ed. Pamiętajmy, że zdanie nie może brzmieć I didnt visited granny two weeks ago.

Zdania pytające – jak je budować?
Did + podmiot + czasownik + reszta zdania.
Did you eat my cookies? Czy zjadłeś moje ciastka?

Pamiętajmy, że również w pytaniach nie należy czasownika zmieniać na II formę lub dokładać końcówki ‑ed. Przykładowe zdanie nie może brzmieć Did you ate my cookies?

Typowe określenia czasu dla Past Simple

Często poszczególne czasy w języku angielskim mają typowe dla siebie określenia czasu, po których łatwo można je rozpoznać. W przypadku czasu Past Simple jest podobnie. Skoro używany jest on do opisu czynności zakończonych, to i określenia czasu właśnie na to wskazują.

Typowe określenia czasu dla Past Simple to:

 • Wczoraj – yesterday, np. I played football yesterday (wczoraj grałem w piłkę nożną).
 • W poprzednim tygodniu – last week, np. We were in Spain last week (byliśmy w Hiszpanii w poprzednim tygodniu).
 • W poprzednim miesiącu – last month, np. I saw my aunt last month (widziałem moją ciocię w poprzednim miesiącu).
 • W poprzednim roku – last year, np. I was here last year (byłem tu rok temu).
 • Dwa dni temu – two days ago, np. She came two days ago (Ona wróciła dwa dni temu).

Wyraz ago można zestawiać z rokiem (three years ago), miesiącem (six moths ago) i innymi tego typu określeniami czasu.

Nauka Past Simple

Czas Past Simple nie bez powodu jest nazywany czasem „prostym”. Nie ma tu ogromu wyjątków i komplikacji. Dobrze należy nauczyć się zwłaszcza czasowników nieregularnych. Na początku warto zaznajomić się z podstawowymi czasownikami służącymi do opisu prostych czynności dnia codziennego, by stopniowo je rozszerzać. Podstawowe czasowniki (w czasie teraźniejszym i przeszłym) to np.

 • mieć: have → had;
 • iść: go → went;
 • pić: drink → drank;
 • jeść: eat → ate.

Warto także pamiętać o różnicy w tworzeniu zdań z użyciem czasownika be w czasie przeszłym i w przypadku pozostałych czasowników.

Jeśli napotkamy problemy z samodzielną nauką, to warto pokusić się o spróbowanie czegoś innego. Na pomoc może przyjść angielski online, czyli lekcje językowe z lektorem i Native Speakerem w Tutlo. Są one dopasowane do naszego poziomu i oczekiwań. Warto sprawdzić to rozwiązanie. A w międzyczasie regularnie ćwiczmy czasy i rozszerzajmy słownictwo, bo to klucz do sukcesu w nauce języków obcych.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!