Opublikowano 28.11.2023

Odmiana have got w języku angielskim

Kategorie:

Nauka angielskiego

Rozpoczynając przygodę z językiem angielskim, jednym z pierwszych kroków jest nauka najważniejszych czasowników, takich jak „be”, „can”, a także „have”. Czasownik „have” jest niezwykle przydatny, gdy chcemy wyrazić posiadanie czegoś, na przykład mówiąc, że mamy psa, kota, młodszą siostrę, niebieskie oczy czy nowy rower.

Konstrukcje z użyciem „have” są proste i łatwe do opanowania, jeśli znamy kilka podstawowych zasad. Umożliwiają one płynne i precyzyjne komunikowanie się o rzeczach, które posiadamy lub cechach, które nas charakteryzują. Dzięki temu czasownikowi, możemy w prosty sposób opowiadać o naszym otoczeniu i sobie samym. W ten sposób, czasownik „have” – a także mniej formalna wersja „have got”, o której opowiemy nieco więcej dzisiaj – staje się jednym z fundamentalnych narzędzi w arsenałach językowych początkujących uczniów.

Spis treści:

„Have got”: zdania twierdzące

Wyrażenia „have got” i „have” w języku angielskim mają podobne znaczenie – oba oznaczają posiadanie czegoś. Jednak istnieją między nimi pewne różnice w użyciu. „Have got” jest częściej stosowane w mowie potocznej i ma nieco luźniejszy, bardziej swobodny charakter.

Budowa zdań oznajmujących z czasownikiem have got prezentuje się następująco:

Podmiot + have got/has got + reszta zdania
She + has got + a nice smile

Wybór między „have got” a „has got” zależy od podmiotu zdania. Używamy „have got” w pierwszej i drugiej osobie liczby pojedynczej oraz w liczbie mnogiej, na przykład „I have got a book” lub „We have got a car”. Natomiast „has got” stosujemy w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli gdy mówimy o innej osobie lub przedmiocie, na przykład „She has got a dog” lub „It has got a tail”.

Rozumienie tej różnicy jest kluczowe dla poprawnego stosowania tych form w różnych kontekstach, co pozwala na płynniejsze i bardziej naturalne komunikowanie się w języku angielskim.

Odmiana i przykłady:

I have got Ja mam I have got a dog. Mam psa.
You have got Ty masz You have got a new car. Ty masz nowy samochód
He has got On ma He has got a son. On ma syna.
She has got Ona ma She has got long hair. Ona ma długie włosy.
It has got Ono/to ma It has got a tail. To ma ogon.
We have got My mamy We have got a big house. My mamy duży dom.
You have got Wy macie You have got a nice job. Wy macie dobrą pracę.
They have got Oni/one mają They have got many problems. Oni mają wiele problemów.

Skracanie „have got” i „has got”

Gdy tworzymy zdania z czasownikiem „have got” w języku angielskim, mamy możliwość korzystania ze skrótów, co jest szczególnie przydatne w mowie potocznej i codziennej komunikacji. Skróty te sprawiają, że nasze zdania stają się bardziej płynne i naturalne.

Na przykład, zamiast mówić „I have got”, możemy użyć formy skróconej „I’ve got”. Podobnie, zamiast „you have got”, mówimy „you’ve got”, a dla „he has got”, używamy „he’s got”. Te skróty są nie tylko łatwiejsze i szybsze do wypowiedzenia, ale także sprawiają, że nasza angielszczyzna brzmi bardziej naturalnie, zwłaszcza w codziennych, nieformalnych rozmowach.

Pamiętaj także, że używanie tych skrótów jest powszechnie akceptowane i często stosowane przez Native Speakerów, co czyni je ważnym elementem do opanowania w procesie nauki języka angielskiego.

Przykłady:

I’ve got a new computer. Mam nowy komputer.
She’s got a friendly face. Ona ma przyjazną twarz.
They’ve got huge talent! Oni mają ogromny talent!

„Have got”: zdania przeczące

W języku angielskim, tworząc przeczenia z czasownikiem „have got” lub „has got”, dołączamy słowo „not”. Aby ułatwić i przyspieszyć komunikację, szczególnie w mowie potocznej, często stosujemy skrócone formy tych przeczeń.

Budowa zdań przeczących z czasownikiem have got prezentuje się następująco:

Podmiot + haven’t got/hasn’t got + reszta zdania
I + haven’t got + a dog.

Na przykład, zamiast mówić „I have not got” możemy użyć skróconej formy „I haven’t got”. W przypadku „you have not got” skrótem będzie „you haven’t got”, a dla „he has not got” użyjemy „he hasn’t got”. Te skrócone formy przeczeń sprawiają, że wypowiedzi są bardziej zwięzłe i płynne, co jest szczególnie przydatne w codziennych rozmowach.

Odmiana:

I have not got I haven’t got
He has not got He hasn’t got

Przykłady:

I haven’t got children. Nie mam dzieci.
It hasn’t got wings. To nie ma skrzydeł.
We haven’t got a lot of experience. My nie mamy dużego doświadczenia.

„Have got”: zdania pytające

W języku angielskim, tworząc zdania pytające z użyciem czasownika „have got”, stosujemy inwersję, czyli odwracamy kolejność słów w zdaniu. To znaczy, że czasownik „have” lub „has” umieszczamy przed podmiotem. Dzięki temu zdania pytające brzmią naturalnie i są zgodne z zasadami gramatyki angielskiej.

Budowa zdań pytających z czasownikiem have got prezentuje się następująco:

Have/Has + podmiot + got + reszta zdania.
Have + you + got + a car?

Przykładowe zdania:

Have you got a cake? Masz ciasto?
Has he got a bill? Czy on ma rachunek?
Have they got a cough? Czy oni mają kaszel?

„Have got”: odmiana przez czasy gramatyczne

Język angielski charakteryzuje się dużym stopniem uporządkowania i można go porównać do systemu o matematycznej precyzji. Mimo to, zdarza się, że stawia przed nami pewne wyzwania. Jednym z przykładów jest stosowanie czasownika „have got”, które ogranicza się wyłącznie do czasu Present Simple. Oznacza to, że używamy go w sytuacjach, gdy opisujemy coś, co ma charakter stały, regularny, jest częścią planu czy harmonogramu.

Jednakże, gdy przechodzimy do innych czasów gramatycznych, „have got” zmienia swoją formę. W takich przypadkach, zwykle opieramy się na podstawowej formie „have”, która adaptuje się do różnych czasów i kontekstów. Na przykład, w czasie przeszłym (Past Simple) użyjemy „had”, a w czasie przyszłym (Future Simple) „will have”.

Odmiana i przykłady:

Czas teraźniejszy have got You have got a sister. Ty masz siostrę.
Czas przyszły will have  I will have a birthday soon. Będę miał niedługo urodziny.
Czas przeszły had She had a surgery last year. Ona miała operację rok temu.

Ćwiczenia na zapamiętanie odmiany czasownika have got

Warto zapamiętać, że czasownika „have got” używamy, gdy mówimy:

o posiadaniu, np. nowego samochodu, psa itp.;

I have got a comfortable sofa in my living room. Mam wygodną sofę w moim salonie.

relacjach rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych;

She has got a horrible mother-in-law. Ona ma okropną teściową.

cechach fizycznych;

They have got big blue eyes. Oni mają duże, niebieskie oczy.

zobowiązaniach;

He has got to work hard. On musi ciężko pracować.

chorobach

They have got a stomach ache. Oni mają ból brzucha.

Podusmowanie

Podstawą użycia „have got” jest odpowiednie dopasowanie formy do podmiotu wypowiedzi. Warto ćwiczyć, bazując na połączeniach wyrazowych, zapamiętując przy tym, że gdy mówimy o sobie lub w liczbie mnogiej, to używamy formy „have got”, a gdy opisujemy kogoś, używamy „has got”. Świetnym ćwiczeniem jest próba opisania otaczających nas przedmiotów, ludzi, zwierząt.  Jeśli nadal pojawiać się będą problemy w nauce, to warto wybrać angielski online i lekcje przez internet z doświadczonymi lektorami językowymi. Powodzenia.

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!