Opublikowano 18.12.2020

Zastosowanie i budowa Past Perfect

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czas czytania:

5 minut

Autor:

Klaudia Ławniczak

Past Perfect zastosowanie

Past Perfect to czas opisujący czynności, które zdarzyły się przed innymi czynnościami przeszłymi. Przykładowo:

He felt awful because he had eaten too much chocolate. On czuł się okropnie, bo zjadł zbyt dużo czekolady.

Druga część tego zdania złożonego (bo zjadł za dużo czekolady) mówi o czynności przeszłej. Została ona zakończona i poprzedza inną czynnością w czasie przeszłym (on czuł się okropnie). Warto zaznaczyć, że ta czynność również została już dokonana. 

Trzeba jednak pamiętać, że nie możemy zastosować czasu Past Perfect, gdy wymieniamy czynności po kolei lub gdy ich kolejność nie ma znaczenia. 

Past Perfect kiedy używamy jeszcze? Kiedy chcemy opisać czynności dokonane przed określonym momentem w przeszłości:

By that time, they had finished the test. Do tego czasu oni skończyli test.

Past Perfect jest też charakterystyczny dla zwrotu It was the first time…:

It was the first time I had been robbed. To był pierwszy raz, gdy zostałem okradziony.

Czas ten występuje również po słowie wish:

I wish I hadn’t drunk so much coffee. Żałuję, że piłem tyle kawy.

Past Perfect jest też używany, aby wyrazić postanowienie lub zamiar, które nie doszły do skutku:

We had really wanted to go to England. Naprawdę chcieliśmy pojechać do Anglii.

Używany jest także w III okresie warunkowym i w mowie zależnej dotyczącej przeszłości (cofnięcie czasu Past Simple do Past Perfect).

Budowa zdań w czasie Past Perfect

Tworząc zdania w czasie Past Perfect, stosujemy operator had, który nie podlega odmianie i w każdej osobie, zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej, brzmi tak samo. W konstrukcji zdań czasownik występuje w III formie (jeśli jest nieregularny) lub otrzymuje końcówkę ‑ed (jeśli jest regularny).

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect 

Konstrukcja zdań twierdzących w czasie Past Perfect prezentuje się następująco:

podmiot + had + czasownik w III formie 

(w przypadku czasowników nieregularnych)

lub z końcówką ‑ed 

(w przypadku czasowników regularnych) 

Przykłady zdań:

My dad had bought this motorbike before he met my mum.
Mój tato kupił ten motocykl zanim poznał moją mamę.
I went out after I had called my friend.  Wyszedłem po tym, jak zadzwoniłem do przyjaciela.
They had eaten all the sweets before they had dinner. Oni zjedli wszystkie słodycze zanim zjedli obiad.

Past Perfect pytania i przeczenia

Konstrukcja zdań przeczących w czasie Past Perfect polega na dodaniu not do operatora, co można skracać do hadn’t. Zasada tworzenia przeczeń prezentuje się następująco:

podmiot + hadn’t

(had not)

+ czasownik w III formie 

(w przypadku czasowników nieregularnych)

lub z końcówką ‑ed

(w przypadku czasowników regularnych) 

Przykładowo:

He told me that he hadn’t drunk any alcohol until he was eighteen. Powiedział mi, że nie pił alkoholu dopóki nie skończył 18 lat.
I hadn’t slept that well until I started meditating.
Nie spałam tak dobrze dopóki nie zacząłem medytować.
We hadn’t finished our work by the time our boss came. Nie skończyliśmy naszej pracy do czasu, gdy nasz szef przyszedł.

Konstrukcja zdań pytających w czasie Past Perfect polega zamianie miejsca podmiotu oraz operatora had. Wygląda to w następujący sposób:

Had + podmiot + czasownik w III formie 

(w przypadku czasowników nieregularnych)

lub z końcówką ‑ed

(w przypadku czasowników regularnych) 

Przykłady zdań:

Had they watched the movie before he arrived? Czy oni obejrzeli film zanim on przyjechał?
Had she done it before she called us? Czy ona zrobiła to zanim do nas zadzwoniła?
Had they been in New Zeland before they got married? Czy oni byli w Nowej Zelandii zanim wzięli ślub?

Past Perfect określenia czasu

Czas Past Perfect zawiera charakterystyczne dla siebie określenia czasu, typowe dla konstrukcji opisujących czynności, które wydarzyły się przed innymi czynnościami przeszłymi. Są to między innymi:

before przed
after po
by the end przed końcem
by the time do tego czasu
when kiedy
ever kiedykolwiek (w pytaniach)
never nigdy (w przeczeniach)
for przez (jakiś czas)
since od (jakiegoś momentu)

Przykłady zdań:

Before we started to live together, we had been friends for three years. Zanim zamieszkaliśmy razem, byliśmy przyjaciółmi od trzech lat.
I fed my dog after I had arrived. Nakarmiłem psa po tym, jak przyjechałem.
By the time she came the party had already finished.
Zanim przyszła, impreza już się skończyła.

Nauka Past Perfect

Najtrudniejsze w nauce czasów Perfect jest zrozumienie, kiedy powinny zostać użyte. Czas ten ma swój odpowiednik w języku polskim, ale polski czas zaprzeszły ustępuje powoli miejsca czasowi przeszłemu. 

Natomiast w języku angielskim czas zaprzeszły Past Perfect pomaga w określaniu chronologii, gdzie istotny jest szerszy kontekst oraz kolejność zdarzeń. Czas ten ułatwia identyfikację tego, która czynność odbyła się wcześniej, gdy obie są zakończone. 

Używając w wypowiedziach czasu Past Perfect, należy pamiętać o stosowaniu operatora had oraz odpowiednich czasowników w III formie lub z końcówką ‑ed. Naukę czasowników warto zacząć od mniejszych partii i stopniowo je rozszerzać. Na pomoc przychodzie nam także nauka języka angielskiego online. W ten sposób łatwo można powtórzyć gramatykę i porozmawiać z polskim lektorem, który pomoże zrozumieć budowę zdań. Lekcje jeden na jeden z lektorem na pewno przyniosą szybkie efekty. Powodzenia. 

Autor

Klaudia Ławniczak

Oceń artykuł

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!