Opublikowano 05.11.2020

Past Simple vs Past Continuous ‒ poznaj różnice

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czas czytania:

8 minut

Autor:

Klaudia Ławniczak

Kiedy używamy Past Simple, a kiedy Past Continuous?

Past Simple opisuje zakończone wydarzenia z przeszłości. Past Continuous wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Past Continuous jest czasem niedokonanym. Żaden z tych czasów nie ma związku z chwilą obecną.

Past Simple i Past Continuous budowa i różnice w konstrukcji

Angielskie czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous mają zupełnie inną budowę. 

Test Językowy

Zdanie twierdzące w czasie Past Simple ma konstrukcję:

Ebook - Angielskie czasy przeszłe

Podmiot + czasownik w II formie 

(w przypadku czasowników nieregularnych)

lub z końcówką -ed 

(w przypadku czasowników regularnych) 

Przykład:

I read book yesterday. Wczoraj czytałem książkę.
She spoke to her boss. Ona rozmawiała ze swoim szefem.
We visited Argentina last month. Byliśmy w Argentynie miesiąc temu.

Warto zatrzymać się w tym miejscu i przyjrzeć zdaniom z użyciem czasownika be:

Podmiot + was/were

Czasownik be w czasie przeszłym prostym podlega odmianie i jest zależny od osoby i liczby. Was używa się w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej, zaś were w drugiej osobie liczby pojedynczej i w całej liczbie mnogiej.

I was sick. Byłem chory.
It was blue. To było niebieskie.
They were noisy! Oni byli głośno!

Zdania przeczące w Past Simple tworzy się poprzez użycie operatora did not, który można skrócić do didn’t. Warto zwrócić uwagę, że czasownik w zdaniach przeczących wraca do podstawowej formy.

Podmiot + didn’t

(did not)

+ czasownik

Przykładowo:

You didn’t finish your meal. Nie skończyłeś swojego posiłku.
He didn’t go to school yesterday. On wczoraj nie poszedł do szkoły.
They didn’t ask me. Oni mnie nie zapytali.

Przeczenia w przypadku czasownika be wymagają dodania not. Konstrukcja po skróceniu przyjmuje formę wasn’t lub weren’t:

Podmiot + wasn’t/weren’t

Przykładowo:

I wasn’t tired yesterday. Nie byłem wczoraj zmęczony.
He wasn’t my friend. On nie był moim przyjacielem.
We weren’t so lucky. Nie mieliśmy tyle szczęścia.

Jeśli zaś chodzi o zdania pytające, to ponownie pojawia się w nich operator did, ale zamienia się on na miejsca z podmiotem. Czasownik z kolei nadal występuje w formie podstawowej:

Did+podmiot+czasownik

Na przykład:

Did you follow me? Czy ty mnie śledziłeś?
Did he go to hospital? Czy on poszedł do szpitala?
Did they do their homework? Czy oni zrobili zadanie domowe?

W przypadku zdań pytających czasowniki be, was lub were zamieniają się miejscami z podmiotem:

Was/were + podmiot

Przykładowe zdania:

Was he handsome? Czy on był przystojny?
Were you at home yesterday? Byłeś wczoraj w domu?
Were they in Greece last year? Czy oni byli w Grecji rok temu?

Konstrukcja zdań w czasie Past Continuous 

Czasy z grupy Continuous charakteryzują się odpowiednią formą be oraz obecnością końcówki ‑ing w czasownikach.

W przypadku odmiany w czasie przeszłym czasownika be, wygląda ona tak, jak w Past Simple, czyli:

I was
you were
he/she/it was
we/you/they were

Zdania twierdzące w czasie Past Continuous ma następującą konstrukcję:

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing

Przykładowe zdania:

I was cooking. Gotowałem.
He was driving. On prowadził samochód.
They were listening to music. Oni słuchali muzyki.

W przypadku przeczeń, do waswere dodajemy wyraz not, co po skróceniu tworzy: wasn’t i weren’t:

Podmiot + wasn’t/weren’t + czasownik z końcówką -ing

Przykładowe zdania:

You weren’t working in the garden. Ty nie pracowałeś w ogrodzie.
She wasn’t reading a book. Ona nie czytała książki.
We weren’t studying hard. My nie uczyliśmy się pilnie. 

Jeśli zaś chodzi o zdania pytające, tu również następuje zamiana miejsc pomiędzy podmiotem a was lub were:

Was/were + podmiot + czasownik z końcówką -ing

Przykładowe zdania:

Was the sun shining? Czy słońce świeciło?
Was she playing tennis? Czy ona grała w tenisa?
Were they talking about us? Czy oni rozmawiali o nas?

Różnice w zastosowaniu obu czasów

Kiedy używać czasu Past Simple, a kiedy Past Continuous, skoro oba dotyczą przeszłości?

Czas Past Simple opisuje to, co miało miejsce w przeszłości, zostało zakończone (dokonane) i nie ma związku z teraźniejszością (z chwilą obecną).

Przykładowe zdania:

I bought a new bike three days ago. Kupiłem nowy rower trzy dni temu.
We spent last Christmas in Spain. Poprzednie święta spędziliśmy w Hiszpanii.
She was born in 1986. Ona urodziła się w 1986 roku.

Podawanie konkretnego momentu wykonania czynności nie jest w przypadku czasu Past Simple niezbędne:

He had an accident. On miał wypadek.
We heard that noise.  Usłyszeliśmy ten hałas.
You took my book. Zabrałeś moją książkę.

Past Simple to czas, który używany jest także podczas opowiadania oraz wyliczania czynności, które następowały po sobie, na przykład:

I woke up, than I had a shower and than i had my breakfast. Wstałem, wziąłem prysznic i zjadłem śniadanie.

Z kolei czas Past Continuous opisuje czynności trwające w danym momencie w przeszłości, ale przerwane, niedokonane.

Przykładowe zdania:

I was cooking when he arrived. Gotowałem, gdy on przyjechał.
We were walking when that accident happened. Szliśmy, gdy ten wypadek się zdarzył.
While we were talking, the phone rang. Podczas gdy my rozmawialiśmy, zadzwonił telefon.

Innymi słowy, gdy używamy Past Continuous, chcemy powiedzieć, że jedna czynność przerwała drugą. Często ta czynność podawana jest w czasie Past Simple przy użyciu when (kiedy) lub while (podczas gdy).

Czasu Past Continuous używa się również podczas opisywania rozwijającej się sytuacji, na przykład:

It was getting dark. Robiło się ciemno.

Określniki czasu Past Continuous i Past Simple

W przypadku Past Simple najpopularniejsze określenia to:

yesterday wczoraj
last week/month/year w poprzednim tygodniu/miesiącu/roku
last summer/holiday w poprzednie lato/wakacje
three days/months ago trzy dni/miesiące temu
in 1980 w 1980 roku

Każde z tych określeń czasu mówi o tym, że coś już miało miejsce: wczoraj, w poprzednim tygodniu czy miesiącu, w konkretnym roku, który już minął. To specyfika Past Simple.

Przykładowe zdania:

I wasn’t at work yesterday. Nie byłem wczoraj w pracy.
He started his career in 1999. On rozpoczął swoją karierę w 1999 roku.
A few weeks ago we were on a boat. Kilka tygodni temu byliśmy na łodzi.

Past Continuous też ma typowe dla siebie określenia czasu, na przykład:

yesterday at 5 p.m. Wczoraj o piątej po południu.
than wtedy
at that time w tym momencie
when kiedy
while podczas gdy

Przykładowe zdania:

Yesterday at 5 p.m. I was studying for my test. Wczoraj o piątej po południu uczyłem się do testu.
When she was sleeping, the postman came. Gdy ona spała, przyszedł listonosz.

Czasowniki, których nigdy nie używa się z Past Continuous 

Istnieje pewne ułatwienie pomagające odróżnić czas Past Simple od Past Continuous. Są to czasowniki, które nie są używane z czasami ciągłymi, czyli Continuous:

  • czasowniki wyrażające opinię, na przykład:
believe wierzyć
know znać
prefer woleć
realise zdawać sobie sprawę (z czegoś)
understand rozumieć
  • czasowniki wyrażające uczucie, nastawienie emocjonalne, na przykład:
hate nienawidzić
need potrzebować
like lubić
love kochać
want chcieć
  • czasowniki wyrażające doznania zmysłowe, na przykład:
hear słyszeć
look widzieć
notice zauważyć
recognise rozpoznać
seem wydawać się
  • czasowniki wyrażające byt oraz posiadanie, na przykład:
be być
belong należeć
own posiadać
depend zależeć
matter mieć znaczenie

Nauka stosowania Past Simple i Past Continuous 

Chcąc dobrze opanować czasy przeszłe, należy przede wszystkim zrozumieć różnicę pomiędzy nimi i to kiedy są stosowane. Należą one do grupy czasów, których uczymy się na początku przygody z językiem angielskim. Istotne jest również to, że różnią się pod względem konstrukcji zdań.

Jeśli mamy problemy z gramatyką, na pomoc przyjdzie też nauka języka angielskiego online. Szkoła angielskiego online pozwoli na szybkie przyswojenie zasad gramatycznych oraz słownictwa języka angielskiego. A to wszystko prosto z domowego biura lub kanapy. Jak nam wygodniej. 

Odbierz prezent

Autor

Klaudia Ławniczak

Oceń artykuł

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!