Opublikowano 05.11.2020

Przysłówki w angielskim ‒ wszystko, co musisz wiedzieć

Kategorie:

Nauka angielskiego

Rodzaje przysłówków

Jednym z rodzajów przysłówków są przysłówki częstotliwości. Odpowiadają one na pytanie how often?, czyli jak często?:

always zawsze
never nigdy
every day/month/year każdego dnia/miesiąca/roku

Poniżej przykładowe zdania z przysłówkami częstotliwości:

I always start my job at 7 o’clock. Zawsze zaczynam pracę o siódmej.
They eat in the restaurant twice a month. Oni jedzą w restauracji dwa razy w miesiącu.

Innym rodzajem przysłówków są przysłówki czasu, które odpowiadają na pytanie when? (kiedy?). Przykłady przysłówków czasu znajdują się poniżej:

now teraz
soon wkrótce
today/tonight/tomorrow dziś/dziś wieczorem/jutro
yesterday wczoraj
last day/week/month/year zeszłego dnia/tygodnia/miesiąca/roku
four days/months ago cztery dni/miesiące temu
next week/month/year w następnym tygodniu/miesiącu/roku

Przykłady zdań z przysłówkami czasu:

I am working now. Teraz pracuję.
She should go to bed early.  Ona powinna iść do łóżka wcześnie.

Kolejny rodzaj, to przysłówki miejsca. Odpowiadają na pytanie where? (gdzie?):

there tam
everywhere/somewhere/nowhere wszędzie/gdzieś/nigdzie
in, inside w, wewnątrz, w środku
behind za

Te przysłówki mają dwie typowe końcówki:

 • -wards/-ward: backwards (do tyłu), forwards (do przodu);
 • -where: anywhere (gdziekolwiek), somewhere (gdzieś).

Przykłady:

He studied abroad. Studiował zagranicą.
The ball is under the bed. Piłka jest pod łóżkiem.
Let’s go inside. Wejdźmy do środka.

Kolejna grupa to przysłówki stopnia. Służą one w języku angielskim do wyrażania intensywności:

extremely nadzwyczaj
fully całkowicie, w pełni
incredibly bardzo, niezwykle
little mało
nearly prawie

Przykłady:

I’m quite happy. Jestem całkiem szczęśliwy.
He was badly injured in a bike accident. Był poważnie zraniony w wypadku rowerowym.
That is enough for me. To wystarczająco dla mnie.

Ostatnią grupą przysłówków, które odpowiadają na pytanie how? (jak?), są przysłówki sposobu:

beautifully pięknie
quickly szybko
sadly smutno
softly delikatnie
suddenly nagle
easily łatwo

Przykłady zdań:

She smiled sadly. Uśmiechnęła się smutno.
Suddenly he heard a noise.  Nagle usłyszał dźwięk.
I am madly in love with you! Jestem w Tobie szaleńczo zakochana!

Miejsce przysłówka w szyku zdania

Przysłówki w szyku zdania zajmują określone miejsce, które zależne jest od pełnionej przez nie funkcji:

 • gdy przysłówek określa przymiotnik, wzmacniając lub osłabiając jego znaczenie, znajduje się przed nim:
My dog is very friendly. Mój pies jest bardzo przyjazny.
 • gdy przysłówek określa czas, znajduje się na końcu lub na początku zdania:
What should we do tonight? Co powinniśmy tej nocy zrobić?
Tonight is very special. Ta noc jest wyjątkowa.
 • gdy przysłówek określa częstotliwość, znajduje się po podmiocie:
You can always count on me. Możesz zawsze na mnie liczyć.
 • gdy przysłówek określa, jak czynność jest wykonywana, znajduje się po orzeczeniu:
My mother cooks well. Moja mama dobrze gotuje.

Sposoby tworzenia przysłówków

Przysłówki tworzone są na bazie przymiotników lub rzeczowników. Wystarczy dodać końcówkę -ly i można rzec: gotowe! Na przykład:

clear clearly
plain plainly
bad badly

Jak to często bywa, od każdej reguły są pewne wyjątki.

Zatem:

 • jeśli wyraz kończy się na -y, to wówczas zmieniamy tę końcówkę na -ily:
happy happily
funny funnily
 • jeśli wyraz kończy się na -le, to wówczas zamieniamy tę końcówkę na -ly:
probable probably
horrible horribly
 • w przypadku, gdy przymiotnik kończy się na -e, którego nie poprzedza -l, nie zostaje ono usunięte. Do całego wyrazu dodajemy końcówkę -ly:
nice nicely
 • jeśli przymiotnik zakończony jest na -ic, po zamianie na przysłówek otrzymuje on końcówkę ‑ically:
dramatic dramatically

wyjątek:

public publicly
 • jeśli przymiotnik zakończony jest na –ly, nie zmieniamy końcówki, na przykład:
friendly friendly
 • wyrazy, które po dodaniu końcówki -ly zmieniają znaczenie:
late ‒ późno lately ‒ ostatnio
hard ‒ ciężko hardly ‒ prawie wcale
near ‒ blisko nearly ‒ prawie
 • przysłówki, które mają taką samą formę jak przymiotniki, to np.: back, early, far, fast, little, long, left, low, cold.

Stopniowanie przysłówków angielskich

Przysłówki podlegają stopniowaniu tak samo, jak przymiotniki i odbywa się to w sposób regularny lub nieregularny:

 • przysłówki, które nie są zakończone na ‑ly stopniowane są poprzez dodanie końcówki ‑er w stopniu wyższym, oraz the i końcówki ‑est w stopniu najwyższym (stopniowanie regularne):
fast

szybko

faster

szybciej

the fastest

najszybciej

 • przysłówki wielosylabowe zakończone na -ly w stopniu wyższym poprzedzone są wyrazem more, a w najwyższym most:
easily

łatwo

more easily

łatwiej

most easily

najłatwiej

slowly

wolno

more slowly

wolniej

most slowly

najwolniej

 • w przypadku stopniowania nieregularnego, pojawiają się nowe formy wyrazów:
well

dobrze

better

lepiej

the best

najlepiej

little

mało

less

mniej

the least

najmniej

badly

źle

worse

gorzej

the worst

najgorzej

Nauka przysłówków

Kluczem do sukcesu w przypadku nauki przysłówków jest wręcz algorytmiczne podejście do sposobu, w jaki są one tworzone. Warto także poznać wyjątki oraz stopniowo zaznajamiać się z kolejnymi wyrazami. Aby być pewnym efektów nauki, dobrym pomysłem jest angielski online. Szkoła językowa online daje opcje szybkiego przyswojenia sobie różnego rodzaju materiałów. Możliwość wyboru lektora, nauka z native speakerem czy też z polskim nauczycielem, to tylko jeden z wielu plusów nauki przez internet. 

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!