Opublikowano 05.11.2020

Zaimki osobowe w języku angielskim – podstawowe informacje

Kategorie:

Nauka angielskiego

Czas czytania:

4 minuty

Autor:

Łukasz Kowal

Zaimki w języku angielskim – lista zaimków osobowych

Aby w najprostszy sposób wyjaśnić ideę uzupełniania zdań zaimkami osobowymi, warto przeanalizować poniższe zdania:

This is Olga. Olga is very smart. I like Olga. To jest Olga. Olga jest bardzo mądra. Lubię Olgę.

Po zastosowaniu odpowiednich zaimków zdania mogą prezentować się tak:

This is Olga. She is very smart. I like her. To jest Olga. Ona jest bardzo mądra. Lubię ją.

Zaimki osobowe pełnią funkcję podmiotu, czyli odpowiadają na pytania: „kto?” lub „co?”.

Zaimki osobowe po angielsku

W angielskim zaimki osobowe to:

  • w liczbie pojedynczej:
I ja
you ty
he on
she ona
it ono, to
  • w liczbie mnogiej:
we my
you wy
they oni, one

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi w formie podmiotu:

I need this dress. Ja potrzebuję tej sukienki.
You are my best friend. Ty jesteś moim najlepszym przyjacielem.
He is cooking right now. On teraz gotuje.
She is our new teacher. Ona jest naszą nową nauczycielką.
It is green. To jest zielone.
We are family! My jesteśmy rodziną.
You are very bossy! Jesteś bardzo władczy.
They are from the UK. Oni są z Wielkiej Brytanii. 

Warto zaznaczyć, że „ja” w języku angielskim, czyli „I”, piszemy zawsze wielką literą, natomiast różnica pomiędzy drugą osobą liczby pojedynczej („ty”) i drugą osobą liczby mnogiej („wy”) wynika wyłącznie z kontekstu zdania. W obu przypadkach przyjmuje ona formę: „you”.

Odmiana zaimków osobowych

Zależnie od kontekstu zdania i pełnionej funkcji, zaimki w angielskim mogą przyjmować różne formy, zgodnie z odmianą (która w języku polskim również występuje). Poza wspomnianymi już zaimkami osobowymi w formie podmiotu występują także:

  • zaimki osobowe w formie dopełnienia:
me mi, mnie, mną
you tobie, ciebie
him jego, jemu, niego, nim, go
her jej, ją, niej
it je, jego, jemu, go, nim
us nam, nas, nami
you wam, was, wami
them im, ich, nim, nich

Przykłady zdań:

Don’t call him! Nie dzwoń do niego!
We need to wait for them. Musimy na nich poczekać.
  • przymiotniki dzierżawcze:
my moje, moja, moi, mój
your twoje, twoja, twój
his jego
her jej
its tego, jego, jej
our nasze, nasza, nasz
your wasze, wasza, wasz
their ich

Przykłady zdań:

Her brother is handsome! Jej brat jest przystojny.
Our home is brand new, built in 2019. Nasz dom jest całkowicie nowy, wybudowany w 2019 roku.
  • zaimki dzierżawcze (formy dzierżawcze):
mine mój, moja, moje, moi
yours twój, twoja, twoje
his jego
hers jej
its jego, jej
ours nasz, nasza, nasze
yours wasz, wasza, wasze
theirs ich

Przykłady zdań:

It’s your dog, not mine! To twój pies, nie mój!
They lived in a gentler age than ours. Oni żyli w łagodniejszym wieku niż nasz.
  • zaimki emfatyczne, zwrotne:
myself ja sam, sama
yourself ty sam, sama
himself on sam
herself ona sama
itself to samo, samo w sobie
ourselves my sami, same
yourselves wy sami, same
themselves oni sami, same

Przykłady zdań:

She finished her breakfast and pored herself a cup of coffee Skończyła swoje śniadanie i nalała sobie kubek kawy.
We’re embarrassing ourselves! Zawstydzamy samych siebie!

Nauka zaimków osobowych

Kluczowym zagadnieniem podczas nauki zaimków jest zrozumienie ich funkcji i dopasowanie odpowiedniej formy do kontekstu zdania. Naukę warto zacząć od zaimków osobowych, podmiotowych i dopełniaczowych, by z czasem pogłębić wiedzę o przymiotniki i zaimki dzierżawcze oraz zwrotne. Podstawą nauki powinno być tworzenie zdań w taki sposób, by naturalnie i bez powtórzeń używać zaimków, zgodnie z zasadami. Dobrym sposobem na naukę zaimków jest ich używanie w zdaniach pisanych oraz w mowie. Na pomoc przyjdzie angielski online (https://pl.tutlo.com/). Nasza internetowa szkoła językowa pozwala na szybką naukę języka z wybranymi przez nas lektorami lub native speakerami. Dzięki dopasowanym do nas metodom nauki dużo szybciej widać efekty naszej pracy. Powodzenia. 

Autor

Łukasz Kowal

Oceń artykuł

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!