Opublikowano 29.12.2023

Stopniowanie angielskich przymiotników

Kategorie:

Nauka angielskiego

Przymiotniki są słowami, które odpowiadają na pytania: „Jaki?”, „Jaka?” i „Jakie?”. Ich głównym zadaniem jest udzielenie dodatkowych informacji, definicji czy szczegółów dotyczących rzeczy lub osób. Stopniowanie przymiotników w języku angielskim, podobnie jak w polskim, odbywa się na dość prostych zasadach. W dalszej części tekstu wyjaśnimy, jak poprawnie formować stopień wyższy i najwyższy przymiotników, zaczynając od formy podstawowej. Zapraszamy do lektury!

Spis treści

Stopniowanie przymiotników po angielsku – wprowadzenie

Stopniowanie pozwala na wskazanie intensywności danej cechy. Przymiotniki możemy zatem podawać w stopniu równym, wyższym i najwyższym. W języku polskim możemy stopniować przymiotniki na kilka sposobów. Stopniowanie syntetyczne to po prostu dodawanie końcówki ‑szy lub ‑ejszy w stopniu wyższym i najwyższy oraz przedrostka naj‑ w stopniu najwyższym. Na przykład:

delikatny – delikatniejszy – najdelikatniejszy

W stopniowaniu opisowym dodajemy w stopniu wyższym przysłówek bardziej, a w najwyższym najbardziej. Przykładowo: wyjątkowy – bardziej wyjątkowy – najbardziej wyjątkowy.

Jest jeszcze stopniowanie nieregularne, gdzie każdy wyraz ma inny temat fleksyjny. Na przykład:

zły – gorszy – najgorszy

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim jest analogiczne do tego w języku polskim. Tutaj jednak mamy do czynienia z podziałem na przymiotniki krótkie, długie i nieregularne.

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim – przymiotniki krótkie

Krótkie przymiotniki, to te jedno‑ lub dwusylabowe. Wystarczy, że do danego przymiotnika dodamy końcówkę ‑er. W stopniu najwyższym przed przymiotnikiem dodajemy the, a do przymiotnika dodajemy końcówkę ‑est:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
long (długi) longer (dłuższy) the longest (najdłuższy)
old (stary) older (starszy) the oldest (najstarszy)
slow (wolny) slower (wolniejszy) the slowest (najwolniejszy)
clean (czysty) cleaner (czystrzy) the cleanest (najczystszy)
dark (ciemny) darker (ciemniejszy) the darkest (najciemniejszy)

Przymiotniki krótkie – wyjątki

  • Wyraz jedno‑ lub dwusylabowy zakończony na ‑e: dodajemy w stopniu wyższym ‑r, a w najwyższym the + ‑st (nie podwajamy ‑e). Błędne będzie stopniowanie: nice – niceer – the niceest. Przykłady poniżej:
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
nice (miły) nicer (milszy) the nicest (najmilszy)
large (duży) larger (większy) the largest (największy)
safe (bezpieczny) safer (bezpieczniejszy) the safest (najbezpieczniejszy)
simple (prosty) simpler (prostsze) the simplest (najprostsze)
  • Wyraz jedno‑ lub dwusylabowy zakończony na ‑y: zmieniamy ‑y na ‑i i dodajemy w stopniu wyższym ‑er, a w najwyższym the. Zmieniamy też końcówkę wyrazu w stopniu najwyższym na ‑est. Co za tym idzie, błędne będzie stopniowanie: happy – happyer – the happyest.
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
dry (suchy) drier (bardziej suchy) the driest (najbardziej suchy)
happy (szczęśliwy) happier (szczęśliwszy) the happiest (najszczęśliwszy)
easy (łatwy) easier (łatwiejszy) the easiest (najłatwiejszy)
pretty (ładny) prettier (ładniejszy) the prettiest (najładniejszy)
  • Wyraz jednosylabowy zakończony konstrukcją spółgłoska + samogłoska + spółgłoska: podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy w stopniu wyższym ‑er, a w najwyższym the + ‑est. Zatem błędne będzie stopniowanie: hot – hoter – the hotest.
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
hot (ciepły) hotter (cieplejszy) the hottest (najcieplejszy)
wet (mokry) wetter (bardziej mokry) the wettest (najbardziej mokry)
big (duży) bigger (większy) the biggest (największy)

Uwaga: tu wyjątkiem są przymiotniki zakończone na ‑w lub ‑x. Stopniuje się je według klasycznej zasady. Dodajemy w stopniu wyższym ‑er, a w najwyższym the + końcówkę przymiotnika ‑est:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
new (nowy) newer (nowszy) the newest (najnowszy)

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim – przymiotniki dwusylabowe

W przypadku przymiotników dwusylabowych wciąż mamy możliwość stopniowania ich poprzez dodanie końcówek (jeśli kończą się na ‑ow, ‑y, ‑le, ‑e), ale możemy stopniować je również opisowo, dodając przed przymiotnikiem w stopniu wyższym słówko more a najwyższym the most:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
clever (mądry) cleverer (mądrzejszy)

more clever (mądrzejszy)

the cleverest (najmądrzejszy)

the most clever (najmądrzejszy)

handsome (przystojny) handsomer

more handsome

the handsomest

the most handsome

polite (uprzejmy) politer (bardziej uprzejmy)

more polite (bardziej uprzejmy)

the politest (najbardziej uprzejmy)

the most polite (najbardziej uprzejmy)

quiet (cichy) quieter (cichszy)

more quiet (cichszy)

the quietest (najcichszy)

the most quiet (najcichszy)

stupid (głupi) stupider (głupszy)

more stupid (głupszy)

the stupidest (najgłupszy)

the most stupid (najgłupszy)

Pozostałe przymiotniki dwusylabowe, odstępujące od wymienionych form stopniujemy opisowo, tak jak przymiotniki dłuższe (trzy i więcej sylab).

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim – przymiotniki dłuższe

W tym wypadku do stopnia równego dodajemy w stopniu wyższym more i w stopniu najwyższym the most:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
expensive (drogi) more expensive (droższy) the most expensive (najdroższy)
dangerous (niebezpieczny) more dangerous (bardziej niebezpieczny) the most dangerous (najbardziej niebezpieczny)
intelligent (inteligentny) more intelligent (inteligentniejszy) the most intelligent (najinteligentniejszy)
important (ważny) more important (ważniejszy) the most important (najważniejszy)
talented (utalentowany) more talented (bardziej utalentowany) the most talented (najbardziej utalentowany)

Zatem błędne będzie stopniowanie: expensive – expensiver – the expensivest.

W języku angielskim i polskim istnieją również tak zwane przymiotniki złożone. Biało‑czerwony to klasyczny przykład takiego przymiotnika. W języku angielskim stopniuje się je zgodnie z następującymi zasadami:

  • w przypadku krótkich wyrazów, dodając do pierwszego członu w stopniu wyższym końcówkę ‑er, a w najwyższym the + ‑est;
  • w przypadku dłuższych wyrazów, dodając przed przymiotnikiem w stopniu wyższym more i w stopniu najwyższym the most:
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
long‑lasting (długotrwały) longer‑lasting (bardziej długotrwały) the longest‑lasting (najbardziej długotrwały)
open‑minded (otwarty) more open‑minded (bardziej otwarty) the most open‑minded (najbardziej otwarty)

Stopniowanie przymiotników nieregularnych po angielsku

Istnieje jeszcze jedna grupa przymiotników, które podlegają stopniowaniu. Są to przymiotniki, których nie stopniuje się ani poprzez dodanie końcówek, ani w sposób opisowy. Należy po prostu zapamiętać te wyjątki. Z czasem po prostu się z nimi osłuchamy i bez problemu będziemy je stopniować.

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
bad (zły) worse (gorszy) the worst (najgorszy)
good (dobry) better (lepszy) the best (najlepszy)
far (daleki) further / farther (dalszy) the furthest / the farthest (najdalszy)
little (mało) less (mniej) the least (najmniej)
many (wiele) more (więcej) the most (najwięcej)
much (dużo) more (więcej) the most (najwięcej)
old (stary) older / elder (starszy) the oldest / the eldest (najstarszy)

Zatem błędnie będzie stopniowanie: good – gooder – the goodest.

W przypadku stopnia wyższego i najwyższego przymiotników far oraz old mamy dwie formy stopniowania używane zależnie od kontekstu:

  • farther – the farthest używamy w odniesieniu do faktycznej odległości;
  • further – the furthest używamy do opisania odległości w znaczeniu przenośnym;
  • older – the oldest używamy do opisania ludzi i przedmiotów;
  • elder – the eldest używamy do opisania wyłącznie ludzi.

Istnieją jeszcze przymiotniki, których nigdy się nie stopniuje:

alive (żywy), black (czarny), correct (prawidłowy), furious (wściekły), pregnant (ciężarna) i wiele innych.

Jak uczyć się stopniowania po angielsku?

Podsumowanie

W tekście powyżej wykorzystano ponad trzydzieści przymiotników w różnych stopniach. Łącząc znajomość zasad stopniowania z rozszerzaniem słownictwa, możemy wzbogacić nasze wypowiedzi, zarówno pisemne, jak i ustne, o więcej szczegółów, co zwiększa ich jasność i precyzję.

Dodatkowo, nauka angielskiego online, na przykład w szkole Tutlo, oferuje zaawansowane i efektywne metody nauki. Dzięki szkole online, mamy wygodę nauki bez konieczności dojazdów na lekcje stacjonarne. Możemy także indywidualnie dostosować materiały do powtórki i wybrać preferowanego lektora. Życzę powodzenia w nauce stopniowania i odkrywaniu nowych możliwości nauki języka angielskiego online!

Umów bezpłatną lekcję próbną

Wypełnij formularz kontaktowy i ciesz się darmową lekcją próbną! Przekonaj się, że angielski online jest dla Ciebie!